Υπηρεσίες

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κτιρίων

Μελέτη Πυρασφάλειας

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση μελετών ενεργητικής και παθητικής πυροπροστασίας για κάθε είδους εγκατάσταση.

Με βάσει τον χώρο σας, το είδος της επιχείρησης και την ισχύουσα νομοθεσία εκπονούμε μελέτες πυρασφάλειας εξειδικευμένες για κάθε χώρο.

Αναλαμβάνουμε την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης απο την Πυροσβεστική υπηρεσία και την έκδοση του αντίστοιχου Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας, όπως αυτό απιτείται σε όλους τους επαγγελματικούς χώρους.

Σκοπός είναι η ασφάλεια της κάθε επιχείρησης ως προς την εκδήλωση πυρκαγιάς με την πρόληψη και την καταστολή αυτής.